Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stockholms Konståkningsklubb
STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSKLUBB – SKK Stiftad i oktober 1942. Klubben har sin hemort i Stockholm
Denna stadga är fastställd vid årsmöte 1995-04-24 samt extra föreningsmöte 1995-04-25. Originalutgåva 1942, reviderad 1970 upphör att gälla from samma datum.
En mindre revidering genomfördes också vid årsmötet 2001 avseende tid för utlysande av årsmöte, tid för inlämning av motioner samt antal revisorer (enligt nu gällande regler för antal revisorer i en förening).
Vid årsmötet 2010 ändrades verksamhetsåret för att bättre stämma överens med säsongen. Vid årsmötet 2015 ändrades lydelsen av §14 punkt 11.
§1 ÄNDAMÅL
Föreningen har till uppgift att främja idrotten konståkning och genom sina medlemmar utöva densamma. Föreningen skall verka för konståkningsidrottens bästa, välja därför ändamålsenliga verksamhetsformer, anpassa verksamheten efter samhällets krav samt medlemmarnas önskemål, verka för samarbete med andra idrottsföreningar, myndigheter, Institutioner och övriga organisationer.
§2 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas – efter ansökan – av föreningens styrelse.
§3 MEDLEMSAVGIFTER
Medlem erlägger av föreningens årsmöte fastställda medlemsavgifter.
§4 TÄVLINGSVERKSAMHET
Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen äger rätt att med styrelsens medgivande representera föreningen vid allmänna tävlingar.
§5 STÄNDIG MEDLEM
Medlem kan av föreningens styrelse kallas till ständig medlem.
Medlem kan på styrelsens förslag av föreningens årsmöte kallas till hedersordförande eller hedersledamot i föreningen.
Sådan ledamot uppbär ej rösträtt.

§6 RÖSTRÄTT
Medlem, som fyllt 15 år och som under två (2) på varandra följande verksamhetsår erlagt stadgad medlemsavgift har vid föreningens årsmöte yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Medlem som inte har rösträtt har dock yttranderätt och förslagsrätt. Yttrande och förslagsrätt kan i sådant fall ske genom befullmäktigat ombud.
Rösträtt får inte utövas genom ombud.
§7 UTTRÄDE
Medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och inte vill kvarstå i föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse och är därmed omedelbart skild från föreningen.
§8 UTESLUTNING MM.
Medlem som under två (2) år i följd inte erlagt årsavgifter anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i strid mot dess eller RF:s stadgar och beslut kan av styrelsen uteslutas.
Innan beslut därom fattas skall medlemmen genom skrivelse från styrelsen anmodas att senast fjorton (14) dagar efter skrivelsens mottagande yttra sig i frågan. Skrivelsen skall sändas som rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges medlemmen på enahanda sätt.
Medlem som uteslutits, har rätt att på föreningens årsmöte eller extra föreningsmöte söka ändring i beslutet, om han inom fjorton (14) dagar efter beslutets mottagande hos styrelsen skriftligen begärt detta. Sådant ärende skall anges i kallelsen till det möte till vilket klaganden minst fjorton (14) dagar före kallas genom rekommenderat brev.
§9 STYRELSE
Föreningens högsta ledning utövas av dess styrelse.
Det åligger styrelsen särskilt att bereda frågor som skall behandlas av föreningens årsmöte och extra föreningsmöte
Att verkställa nämnda mötens beslut
Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
Att ansvara för och förvalta föreningens medel
Att till föreningens årsmöte framlägga verksamhetsberättelse med resultat och balans-
Räkning
Att i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för föreningens verksamhet
Styrelsen ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§10 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra (4) ledamöter och minst två (2) suppleanter för dessa, alla utsedda på föreningens årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare ledamöter.
Vidare kan styrelsen tillsätta de kommittéer som behövs för verksamheten i övrigt.
§11 SAMMANTRÄDEN MM.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande.
Varje styrelseledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor har sammanträdesordföranden utslagsröst, dock att vid sluten omröstning lotten skall skilja.
§12 FIRMATECKNANDE
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på så sätt styrelsen beslutar.
§13 ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Föreningens årsmöte skall hållas senast fem (5) månader efter avslutat räkenskapsår. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen, som utlyser detsamma genom kallelse och offentligt anslag minst två (2) veckor i förväg.
Styrelsen kan på samma sätt utlysa extra föreningsmöte med minst två (2) och högst fyra (4) veckors varsel. Begär föreningens revisorer skriftligen inkallande av sådant möte, skall styrelsen senast två (2) veckor efter mottagandet av nämnda anmodan utlysa mötet som skall äga rum senast fyra (4) veckor efter anmodans mottagande.
§14 ÅRSMÖTESRUTINER Vid årsmöte skall förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

7. Föredragande av styrelsens berättelse för det gångna året
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val
- Föreningsordförande för en tid av ett år
- Val av erforderligt antal styrelseledamöter. Vid val av ledamöter kan årsmötet välja
enskild ledamot för ett eller två år
- Val av erforderligt antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år
- Val av 3 ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som skall fungera tom nästa årsmöte
- Val av minst 2 revisorer och en revisorsuppleant för en tid av ett år.
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Ärenden föreslagna av styrelsen
14. Motioner som senast en (1) vecka före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från
enskild medlem, jämte styrelsens yttrande
15. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till
styrelsen.
§15 DELTAGANDE I ÅRSMÖTE
Styrelsens ledamöter och revisorer är skyldiga att deltaga i årsmötet såvida inte förfall föreligger.
Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som medlemmarna förutom i fråga om ansvarsfrihet, där de endast har yttranderätt.
Revisorer har, därest de inte är medlemmar, enbart yttrande- och förslagsrätt i de ärenden årsmötet behandlar.
§16 MOTIONER
Motion till årsmötet kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över inkommen motion inför årsmötet.
§17 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Vid extra föreningsmöte skall förutom punkterna 1-5 i paragraf 14 endast förekomma de ärenden som föranlett mötets sammankallande, vilka skall anges i kallelsen.
§18 RÖSTNING MM.
Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje närvarande medlem som uppfyller villkoren i paragraf 6 en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten skall skilja.
§19 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1:a juli – 30:e juni.

Styrelsens arbete omfattar tiden från ordinarie årsmöte tom ordinarie årsmöte året därpå.
§20 REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet minst två revisorer och en revisorsuppleant för en tid av ett år.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.
§21 VALBEREDNING
För val av styrelse och övriga val som årsmötet har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av minst 3 ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande. Årsmötet fastställer instruktion för valberedning.
§22 STADGEÄNDRINGAR
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid föreningens ordinarie årsmöte och får inte antas med mindre fråga därom angetts i kallelsen till mötet. För godkännande av ändringsförslag fordras beslut av minst två tredjedelar av antalet angivna röster vid mötet.
§23 UPPLÖSNING
För beslut om föreningens upplösande fordras en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Medlemmar skall kunna styrka att de fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.
RF och specialförbund skall omedelbart underrättas om föreningens upplösning genom avskrift av protokollen från årsmöten som beslutar åtgärden, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar.
§24 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Utöver dessa stadgar gäller till efterrättelse RF:s stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter ävensom av föreningen i särskild ordning meddelade bestämmelser.
_______________

Uppdaterad: 05 JUN 2021 21:50
E-post: Adressen Gömd

 SKK skridskoskola

 

 

 

SKK Klubbkläder

 

   

 

PassionIce

   

 

Postadress:
Stockholms KK - Konståkning
Ordf. Mona Lanneskog, Ängbyhöjden 20
16850 Bromma

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info